Regulamin Korzystania z Klubu LADY CAT – załącznik do umowy.

  1. Obiekt i usługi

1.1. Wstęp do klubu jest możliwy tylko za okazaniem karty członkowskiej. Karta członkowska może być używana tylko przez Członka, chyba, że umowa przewiduje inaczej.
1.2. Członek nie może nikomu pożyczyć swojej karty członkowskiej, ani zezwalać na jej użycie.
1.3. Karnet jest ważny tylko w terminie na nim określonym.
1.4. W wyniku kontuzji, poważnej choroby lub koniecznością sprawowania opieki nad bliskim chorym członkiem rodziny istnieje możliwość zawieszenia karnetu. W tym celu należy powiadomić personel klubu oraz przedstawić zaświadczenie.
1.5. Ceny karnetów i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
1.6. Godziny otwarcia obiektu Klub mogą ulegać zmianom, o których Klub poinformuje Członków w miarę możliwości z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
1.7. Szafki w obiektach Klubu będą opróżniane każdej nocy, a ich zawartość będzie przechowywana przez odpowiedni czas ustalony przez Klub, na koszt i ryzyko osoby, która taką zawartość pozostawiła w szafce. Rzeczy pozostawione w obiekcie Klubu i nie odebrane w odpowiednim czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane. Klub jest uprawniony do naliczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie rzeczy pozostawionych w szafkach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szafkach.

  1. Kondycja fizyczna Członków

2.1. Osoby wchodzące na teren obiektu oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i trenują w Klubie na własną odpowiedzialność
2.2. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
2.3.Członek nie może korzystać z Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w obiekcie Klubu. W uzasadnionych przypadkach Klub może uzależnić zgodę na wstęp do obiektu Klubu i/lub zawarcie umowy od dostarczenia Klubowi odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego kondycję fizyczną danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.
2.4. O złym samopoczuciu, urazach, kontuzjach, wszelkich poważnych problemach zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować obsługę obiektu.

  1. Ograniczona odpowiedzialność

3.1. Klub i jego personel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub kradzieże rzeczy, czy przedmiotów przyniesionych do pomieszczeń obiektu Klubu (dotyczy to także pojazdów i ich zawartości); a także za śmierć, obrażenia lub choroby powstałe w związku z korzystaniem z usług Klubu (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń i/lub sprzętu Klubu), z wyjątkiem tych, które zostały spowodowane przez zawinione działanie personelu Klubu.
3.2. Członek odpowiedzialny jest za upewnienie się, że korzysta we właściwy sposób z urządzeń i/lub wyposażenia Klubu (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem Członek ma obowiązek skonsultować się z jednym z przedstawicieli Klubu.
3.3. Niektóre powierzchnie w obiektach Klubu nie są nadzorowane i Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i obrażenia wynikłe z ich wykorzystywania, z wyjątkiem tych, które zostały spowodowane przez personel Klubu lub na skutek niedbalstwa lub zaniechania ze strony Klubu.

  1. Animacje tematyczne

4.1. Klubowi przysługuje prawo zmiany instruktora, rozwiązania lub zmiany terminu animacji tematycznych po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej i/lub stronie internetowej Klubu oraz strony Klubu na facebook’u.
4.2. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosą jednorazową opłatę. Osoby poniżej 15. roku życia mogą ćwiczyć jedynie za pisemną zgodą rodziców.
4.3. Animacje odbywają się przy udziale minimum 5 osób.
4.4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich grupach, pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami na konkretne zajęcia, jednak w przypadku spóźnienia powyżej 5 minut Lady Cat nie gwarantuje im miejsca w grupie.
4.5. Z uwagi na bezpieczeństwo ćwiczącego, w przypadku spóźnienia instruktor może odmówić klientowi wstępu do strefy fitness lub cycling.
4.6. Rezerwacji miejsca w strefie fitness lub cycling Członek dokonuje osobiście w Klubie lub telefonicznie po podaniu swoich danych personalnych i potwierdzeniu tożsamości.
4.7. Na dany moment Członek może posiadać rezerwację tylko z 7dniowym wyprzedzeniem.

4.8  Członek Klubu zobowiazany jest zawiadomic telefonicznie bądz sms’owo o swoim nieprzybyciu na zajecia tematyczne w Klubie minimum godzinę przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku niestawienia się na zajęcia oraz nie odwołaniu rezerwacji Członek Klubu przez najbliższe 7 dni będzie automatycznie wpisywany na listę rezerwową.

  1. Zachowanie

5.1. W Klubie, w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń, bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe (czyste oraz zmienne – inne od tego, w którym przyszedł Członek do Klubu). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły przebywać na terenie obiektu.
5.2. Członek powinien posiadać i używać osobistego ręcznika na sali ćwiczeń siłowych i/lub fitness, jeżeli ćwiczący będzie korzystał z mat. Ze względów higienicznych osoby nie posiadające ręcznika nie będą mogły korzystać z siłowni. W razie nie posiadania recznika Członek klubu zobowiązany jest do całkowitej dezynfekcji sprzętu używanego przez osobę ćwiczacą na nim.
5.3. Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.
5.4. Członkom nie wolno w sposób niewłaściwy wykorzystywać przedmiotów, urządzeń lub sprzętu w Klubie. Członek ponosi materialną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia Klubu.
5.5. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Zakaz dotyczy również dystrybucji tych substancji.
5.6. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu.
5.7. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją, regulacją sauny itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.
5.8. W strefie łazienek należy używać obuwia zapobiegającego poślizgnięciom (np. klapki).
5.9. Członek winny jest stosować się do wskazówek obiektu Klubu w zakresie wykonywanych ćwiczeń oraz utrzymania porządku.
5.10. Na terenie obiektu Klubu zabrania się dystrybucji jakichkolwiek nieuprawnionych materiałów reklamowych oraz agitacji na rzecz podmiotów trzecich.
5.11. Klub nie odpowiada za chwilowy brak dostępu do części sprzętu i maszyn spowodowany ilością osób przebywających w danej strefie.
5.12. Członkowie zobowiązani są opuścić poszczególne strefy treningowe oraz saunę najpóźniej 15 minut przed zamknięciem obiektu Klubu.

  1. Postanowienia końcowe

6.1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycji nowych form zajęć mogą być składane pisemnie w biurze klubu.